تماس با شرکت کربال

+98 (21) 2660-4282

Don't hesitate to contact us!

Working time

شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

Company Headquarters

تهران، دروس، خیابان یخچال، پلاک 50، واحد 16