در اردیبهشت ماه 1398 در پاریس همایش شرکت WCS Coding با حضور نمایندگان ار سرتاسر...
در آذر ماه 1397 نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته مطابق هر...
در سال 2018شرکت Zenjet Coding  در نمایشگاه All4pack پاریس به صورت فعال شرکت نمود. در...
در سال 2018 نماینده شرکت WCS Coding در نمایشگاه گلفود دوبی شرکت نمود. در این...